Święto Navratri, część 2 / Navratri Festival, part 2

Ostatnio pisałam Wam, że postanowiliśmy z Abhim obchodzić wspólnie festiwal Navratri pomimo, że ja nadal jestem w Polsce, a on w Indiach. Dzisiaj kilka słów o poście i kolorach.

POST.

W Polsce kojarzy nam się z 40 dniowym pobytem Jezusa na pustyni, jedzeniem ryby w piątki, czy niejedzeniem prawie niczego w Wigilię, przed uroczystą kolacją (aktualnie chyba nie jest to już tak bardzo przestrzegane). Zasady postu podczas święta Navratri nie są wcale zbytnio skomplikowane. Jest po prostu lista rzeczy, które można/należy jeść, i lista produktów, których trzeba unikać. 

Produkty dozwolone :
- mąka gryczana (jedyna, której możecie używać w tym czasie.)
- warzywa, zwłaszcza ziemniaki czy kalafior.
- właściwie wszystkie owoce, świeże i suszone.
- wszystkie produkty mleczne.
- Przyprawy : sól (jedynie koszerna lub kamienna), kumin, czarny pieprz, zielony kardamon, goździki, cynamon.
- poza tym tapioka (sago), woda kokosowa, kokos, cukier czy miód. Możecie pić herbatę, ale do smażenia używamy tylko oleju z orzeszków ziemnych lub ghee.
- jeśli potraficie robić domowe lody, śmiało! (Szybkie i najlepsze na świecie lody : zmrażacie pokrojonego na kawałki banana przez 2-3 godziny, następnie blendujecie go z jogurtem naturalnym i wkładacie na godzinę do lodówki. Domowe, zdrowe lody gotowe :) )

Produkty niedozwolone:
- cebula i czosnek
- wszystkie ziarna, kasze, ryż. 
- kurkuma, musztarda, garam masala.
- alkohol, mięso, kawa, jajka. Nie można również palić papierosów.
- kukurydza, płatki owsiane.
Jak widzicie, zakazów jest mniej. Mogłoby się wydawać, co to za post kiedy można jeść prawie wszystko? Jednak w Indiach, w kraju, w którym cebulę czy ryż je się codziennie, w dużych ilościach - taki post jest prawdziwym wyrzeczeniem. 
Ja po raz pierwszy w życiu będę przygotowywała pakorę: 


Sabudanę kheer:


Halvę (przepis niebawem ;) )

KOLORY.
Navratri podzielone jest na trzy części. Każdy dzień ma przypisany kolor.

- Trzy pierwsze dni są poświęcone Bogini Matce pod postacią Durgi. Prosimy w tym czasie o zlikwidowanie wszystkich wad, nieczystości i błędów. Dzień I: kolor szary. Dzień II: kolor pomarańczowy. Dzień III: kolor biały.

- Kolejne trzy dni oddajemy hołd Bogini Matce pod postacią Lakszmi, która obdarowuje wiernych niezwykłym bogactwem. Dzień IV: kolor czerwony. Dzień V:  kolor niebieski. Dzień VI: kolor  żółty.

-W ostatnie trzy dni czcimy Boginię Matkę pod postacią Saraswati. Jest to bogini sztuki, mądrości i wiedzy. Dzień VII: zielony. Dzień VIII: kolor różowy. Dzień IX: kolor fioletowy.

Wszystko o znaczeniu kolorów możecie przeczytać tutaj : Navratri Colours
Navratri obchodzone jest by upamiętnić czas, w którym Bogni Durga mogła opuścić męża by odwiedzić swoją Matkę. W każdym regionie Indii czy w Nepalu, święto to jest obchodzone inaczej. Jednak najważniejsza w celebrowaniu jest modlitwa i post, które pomagają oczyścić duszę i ciało z wszystkich zanieczyszczeń i złych myśli, by otworzyć się na to co dobre. Nie mogę się doczekać by doświadczyć tego czasu z moim Ukochanym, by móc w ten sposób przybliżyć się do jego wiary i kultury. To właśnie poprzez celebrowanie świąt poznajemy kulturę danego kraju najbardziej. Szczęśliwego Naratri, drodzy czytelnicy! Niech Bogini Durga przyniesie Wam spokój i błogosławieństwo!

 Przygotowuję małą kapliczkę / Preparing small house temple
Sago, główny składnik sabudany / Sago main product to prepare sabudana kheer


In a previous post I wrote to you, that we decided to celebrate Navratri festival together with Abhi despite the fact that I'm still in Poland, and he was in India. Today, a few words about fasting and colors.

FAST.

In Poland, we associate with 40-day stay of Jesus in the desert, eating fish on Fridays, or not eating almost anything on Christmas Eve, before the gala dinner (actually I do not think this is already so respected). The rules of fasting during Navratri festival are not at all too complicated. It is simply a list of things that could / should eat, and the list of products to avoid.

Products allowed:
- Buckwheat flour (only one of which you can use at the time.)
- Vegetables, especially potatoes and cauliflower.
- Virtually all fruits, fresh and dried.
- All dairy products.
- Spices: salt (kosher or Rock salt), cumin, black pepper, green cardamom, cloves, cinnamon.
- Besides tapioca (sago), coconut water, coconut, sugar or honey. You can drink tea, but we can only use for peanut oil or ghee for frying .
- If you can make homemade ice cream, go ahead! (Fast and the world's best ice cream: crusting of sliced ​​banana for 2-3 hours, then blend it with natural yoghurt and put it in the fridge for an hour. Homemade, healthy ice cream ready :))

Products not allowed:
- Onion and garlic
- All grains, cereal, rice.
- Turmeric, mustard, garam masala.
- Alcohol, meat, coffee, eggs. You also cant smoke cigarettes.
- Corn, oatmeal.

As you can see, there are fewer prohibitions. It would seem, what's the message when you can eat almost anything? However, in India, a country where onion and rice is consumed every day in large quantities - this post is true renunciation.

I for the first time in my life will make pakora:


Sabudana kheer:


Halve: ( recipe soon ;) )


COLOURS.
Navratri is divided into three parts. Each day is assigned with  color.

-The first three days are dedicated to the Goddess Mother in the form of Durga. Please at this time of the elimination of all defects, dirt and bugs. Day I: grey. Day II: orange. Day III: white.

-The next three days we honor the Mother Goddess in the form of Lakshmi, who bestows an abundance of faithfulness and wealth. Day IV: red. Day V: blue. Day VI: yellow.

-In the last three days we honor the Mother Goddess in the form of Saraswati. It is the goddess of art, wisdom and knowledge. Day VII: green. Day VIII: pink. Day IX: purple.

Everything about the importance of color can be read here: Navratri Colours
Navratri is celebrated to commemorate the time in which Goddess Durga could leave her husband to visit his mother. In every region of India and Nepal, this holiday is celebrated differently. However, the most important in the celebration is the prayer and fasting that helps cleanse the body and soul from all impurities and bad thoughts, to open up to what is good. I can not wait to experience this time with my Beloved, to be able to get way closer to his faith and culture. It is through the celebration of holidays I will discover and know the culture. Happy Naratri, dear readers! Let Goddess Durga bring you peace,blessing and prosperity!

No comments:

Post a Comment