Stare Delhi / Old Delhi

Rzadko odwiedzamy Old Delhi, chociaż podróż tam zajmuje nam około pół godziny metrem (z jedną przesiadką!). Jednak kiedy już się tam wybieramy, to są to na pewno niezapomniane chwile.

Jak sama nazwa wskazuje jest to starsza część miasta. Uliczki tutaj są węższe (tak, mogą być jeszcze węższe! ;) ), łatwo się zgubić jeśli raz wejdzie się w jakiś zaułek. Więcej ludzi śpi tutaj na ulicy, wiele miejsc jest brudnych i obskurnych ale Old Delhi to punkt, który każdy turysta powinien zobaczyć. Ze względów historycznych (chociażby Red Fort ), kulinarnych (chyba największe skupisko fantastycznych i popularnych miejsc, które serwują genialne jedzenie), oraz próżnych (tanie ubrania).

Przygodę z Old Delhi zaczynamy o (niemal) świcie. Jeśli pojawicie się tam około 7 rano zastaniecie na Chandni Chowk tak zwany Bazar Złodzei (nazwa jest dwuznaczna, generalnie chodzi o to, że ubrania są kradzione z wielkich kontenerów, z dostaw do dużych sklepów ale również lepiej pilnować plecaków i torebek, bo nigdzie nie zobaczycie takiego tłumu - ani mężczyzn, którzy jakby nigdy nic ściągają spodnie i koszule na środku ulicy żeby coś przymierzyć). Jeśli nie na zakupy to można się wybrać chociażby po to, żeby popatrzeć na to zakupowe szaleństwo w iście indyjskim stylu. UWAGA! Jest to raj dla książkoholików : znajdziecie tutaj niezliczoną ilość rozłożonych na ulicy książek za grosze! Jeśli nie przeszkadza Wam gorsza jakość papieru i miękka okładka - nie wyjdziecie stąd z pustymi rękami.

Kiedy znudzą Wam się zakupy pora żeby trochę pozwiedzać. Na przykład Red Fort, o którym pisałam wcześniej (link powyżej). Tutaj na pewno odpoczniecie.

Dużo czasu przeznaczcie na kulinarne orgazmy. I najlepiej przyjedźcie do Old Delhi z pustymi żołądkami (stalowymi też). Możecie wybrać restaurację (chociażby Moti Mahal z najsłynniejszym w całych Indiach butter chicken. To tutaj powstała receptura na to danie i to tutaj Gordon Ramsay przyjechał by nauczyć się jak przyrządzić tego kurczaka). Dobrą opcją są bary, gdzie możecie usiąść (albo postać przy wysokim stoliku) i tutaj przygotujcie się na prawdziwą jazdę bez trzymanki. O słynnych jalebi pisałam wcześniej (Nigdy nie będę miała figury modelki). Właściwie wszystko tutaj jest słynne, prawdopodobnie dlatego, że jest to stara część miasta i wiele barów otwartych jest od lat. Jednak popularność zdobyły przede wszystkim smakiem. Smażone parathy z niecodziennymi nadzieniami (chociażby cytryna, migdały, pomidory i wiele innych), chole kulcha, chole bathure, samosa. Możecie spróbować wszystkiego po trochu, albo przyjechać tutaj kilka razy. Każdy znajdzie coś dla siebie  nikt nie opuści Old Delhi niezadowolony.

Chociaż na każdym kroku czuć tutaj, że jesteś w Indiach, ja w Old Dehi czuję się trochę jak w innym świecie. Uliczki, chociaż brudne, przypominają czasem włoskie czy greckie wąskie zakamarki. Drzewa rosną na sufitach budynków, jest tłoczno, głośno i niezbyt przyjemnie pachnie. Jednak jak to w Indiach, zapachów jest tak wiele, że po pewnym czasie trzeba albo stąd wyjechać albo się przyzwyczaić. Ja zostaję, bo dopiero zaczęłam eksplorować Old Delhi. Chcę więcej!

 słynna restauracja, którą odwiedził Gordon Ramsey / famous restaurant which Gordn Ramsey visited
 smażone parathy / fried parathas
 miejsce, w którym powstają smażone parathy / lace where fried parathas are prepared
 ludzie, rowery, skutery, stoiska z jedzeniem ;) / people, bikes, scuters, food stalls ;)
kiedy myślisz, ze uliczka nie może być węższa / when you think that alley can't be more narrow 

We visit Old Delhi quite rarely, even if the trip there takes for us around half an hour (with one change!). But if we are going there there are unforrgetable moments. 

As its name suggests it is the older part of city. Streets are narrower here (yes they can be more narrow ;) ) and it's easy to be lost here if you will go to the wrong alley. More people are sleeping here on the streets, a lot of places are really dirty and dingy but Old Delhi is a part of the city where every tourist should visit. Because of its historical reasons (for example Red Fort), culinary reasons (I think it's one of the biggest cluster of fantastic and famous places where served delicious food), or vanity reasons (cheap clothes). 

One should start their adventure at Old Delhi at (almost) daylight. If you will be there at around 7 am you can go to Chandni Chowk on the Thief Market (name is ambiguous, in general, the point is that clothes are stolen from large containers, with supplies to large stores but it's better to watch your bagpacks and purses because this market is insanely crowded - and you can also see a lot of men who try their clothes on the street - it means they are standing there only with underwear). If not for shopping you can go there only to look at this shopping madness in totally indian style. WARNING!  This place is a paradise for books lovers! You will find billion of books on the streets for a buck! If you don't care of the paper quality and soft cover - you will not go out with empty hands!

When you will be bored of shopping it's time to explore something. For sure you will get rest and see amazing place in Red Fort (link above).

Set aside a lot of time for food orgasms. And it's better if you will come to Old Delhi with empty stomach (made from steal also). You can choose nice restaurant (for example Moti Mahal famous of their butter chicken which was as a fact created here.and culinary giant like Gordon Ramsay himself came to learn how to prepare this chicken). Good option are small bars where you can sit (or stand in the front of high table) and here be prepared for extreme experiences. About famous jalebi I wrote earlier (I'll never have a model figure). Actually everything here is famous, probably because it is an old part of town and many bars are open for years. However, the popularity gained a taste. Fried parathas with unusual filling (like lemon, almonds, tomatos and much more), chole kulcha, chole bathure, samosas. You can try everything a bit, or come here several times. Everyone will find something for themselves no one will leave Old Delhi dissatisfied. 

So even if in every step in Old Delhi you know it's India I feel here a little like in different world. The streets, although dirty, sometimes resemble Italian or Greek narrow corners. Trees grow here on the ceiling of buildings, it is crowded, loud and not very pleasant smelling. But as in India, there are so many scents that after some time you have to either go out or get used to. I stay because I just started exploring Old Delhi and I want more!

No comments:

Post a Comment